Směrnice EU 2015/1513

  Dne 15.9.2015 vydala EU ve vestníku L239 směrnici EU 2015/1513, kterou se mění směrnice 98/70/ES o jakosti benzínu a motorové nafty a směrnice 2009/28/ES o podpoře využívání energie z OZE vzhledem na faktor iLUC (Nepřímá změna ve využití půdy), který nebude započítáván do celkové bilance produkce skleníkových plynů:

  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2015:239:FULL&from=EN

  Platí cíle do roku 2020 10% podílů OZE na dopravě a 6% snížení emisí nejméně o 6% během životního cyklu na jednotku energie. Jelikož se očekává, že téměř celá produkce biopaliv bude realizována z plodin pěstovaných na orné půdě směrnice definuje problematiku iLUC exaktně:

  Pro výpočet podílu biopaliv platí změny směrnice 2009/28/ES:

  2.) čl.3b :

  iii. c.) pro výpočet elektřiny z obnovitelných zdrojů energie spotřebované spotřebované elektrickými silničními vozidly podle písmene b) se spotřeba považuje za pětinásobek příkonu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie.

  iv d.) pro výpočet biopaliv v čitateli nesmí být podíl energie z biopaliv vyráběných z obilovin a jiných plodin bohatých na škrob, cukernatých plodin a olejnin a z plodin pěstovaných na zemědělské půdě jako hlavní plodina především k energetickým účelům v roce 2020 větší než 7 % konečné spotřeby energie v dopravě v členském státě.

  iv e.) každý členský stát usiluje o splnění cíle minimální míry spotřeby B2G na jeho území. Za tímto účelem každý členský stát stanoví do 6. dubna 2017 vnitrostátní cíl, o jehož splnění usiluje. Referenční hodnota tohoto cíle je 0,5% podílu B2G na všech druzích dopravy do 2020.

  čl 3f):

  B2G se pro účely splnění cíle považují za dvojnásobek svého energetického obsahu.

  Příloha směrnice 98/70/ES V části C přílohy IV bod 7)

  Se přiznává bonus ve výši 29 gCO2eq/MJ biopaliva, pokud je biomasa získávána ze znehodnocené půdy, která prošla obnovou.

  Další články...

  logo